Yaşar Nuri Öztürk Kimdir? Biyografisi

Yaşar Nuri Öztürk Kimdir? Biyografisi

Yaşar Nuri Öztürk (5 Şubat 1951, Bayburt[2][5] – 22 Haziran 2016, İstanbul[3]), Türk İslam felsefesi profesörü, gazeteci, yazar, avukat, televizyon programcısı, siyasetçi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı.

Hakkında

Yaşar Nuri Öztürk, Bayburtlu bir anne ile Sürmeneli bir babanın çocuğu olarak 05 Şubat 1951 Pazartesi günü Bayburt’ta doğdu. Trabzon’un Sürmene ilçesinin Fındıcak köyünde büyüdü.[2] Çoğu Çaykara’da bulunan Niyazoğlu sülalesindendir. İlk eğitimini babasından Kur’an okuyarak aldı ve dokuz yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında “İslâm Felsefesi” konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya’da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransa’da Grenoble Üniversitesinde çalıştı. New York’ta “İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce” dersleri okuttu.

Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği ‘20. Yüzyılın En Önemli Kişileri’ (The Most Important People of the 20th. Century) anketinin ‘En Önemli Bilim Adamları ve Islahatçılar’ (The Most Important Scientists and Healers) listesinde, dünya kamuoyunca belirlenmiş yüz ismin ilk onu arasında yer aldı.[1]

Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982’de “Türkiye Millî Kültür Vakfı” ödülünü kazandı.

Hayat hikâyesi

Yurt dışında ve yurt içinde pek çok yerde İslâm dininin zihniyeti, insan ve insan hakları konularında konferanslar verdi. Türkiye’de Kur’ân-ı Kerîm’in Özüne Dönüş Hareketi’nin öncüsü olan Yaşar Nuri Öztürk aynı zamanda da, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. ABD-New York’ta (The Theological Seminary of Barrytown) bir yıl misafir profesör olarak “İslâm Düşüncesi” dersleri okuttu. Aynı süre içinde The World Scripture’ın İslâm bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında seksene [Kitap Sayısı 1]yakın kitabı vardır. Özellikle onun “Kur’an’daki İslâm” adlı ansiklopedi vasfındaki kitabı, Yaşar Nuri Öztürk tarafından çoğu konferansında telkin edilmektedir.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi kuruldu. 19 Kasım 1993 yılında ise Öztürk kurucu dekan olarak atandı.

İlk tercümesi Elmalılı M. Hamdi Yazır tarafından yapılan Kur’an’ın yorum katılmamış Türkçe çevirisini yayınlamıştır. 1993 – 2011 yılları arasında üç yüzü aşkın baskı yapan bu çeviri[7], “Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Çok Baskı Yapan Kitabı” sayılmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

14 Şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlanmıştır.

Siyasi hayatı

Yaşar Nuri Öztürk, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Daha sonra CHP’den istifa etti. Ardından da Halkın Yükselişi Partisi’ni kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdükten sonra 19 Ekim 2009 tarihinde üniversite ile çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasi hayatını sona erdirmiş oldu. Öztürk, İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Paşabahçe semtinde ikamet etmekteydi.[8] “Saba Tümer ile Bugün” programında Kur’an meali yorumlamış; Facebook, Twitter ve telefon üzerinden gelen sorulara cevap vermiştir.
Vefâtı

2011 yılından beri mide kanseri ile mücadele eden Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 2016 Çarşamba günü İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kanlıca Mezarlığı’na defnedilmiştir.[4] Yaşar Nuri, Aydınlık Gazetesi’nde makaleler yazmaktaydı.
Görüşleri
İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe[9] ve İmâm Zeyd[10] hakkındaki kişisel görüşleri

   Ana maddeler: Şîʿa-i Ulâ, Hanefîlik, İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit, Zeydîlik, ve Zeyd bin Ali

Onun aslında Hanefilik ile itikaden pek ilgisi bulunmadığını ifade ediyor:
“ İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe, H. 121 / M. 739 yılında “Hânedan-ı Alevîyye” mensuplarından “İmâm Zeyd bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn” tarafından Emevi Halifesi Hişâm bin Abd’ûl-Melik’in zalimane idaresine karşı çıkarılan isyanı da Muhammed’in komuta ettiği Bedir Savaşı’na benzetmiş ve destek vermekten hiç de çekinmemişti.[11] ”

Ayrıca “İmâm Zeyd” ile olan fikrî benzerliğine de şu cümlelerle değiniyor:


   “İmâm Zeyd”, – “Eftâl olarak nitelendirilen daha seçkin bir şahıs varken, Mafdûl olarak adlandırılan daha az seçkin olan bir başka şahıs tercihen hilafet makamına getirilebilir” görüşüyle İmamiye Şiası’ndan,
   “İmâm-ı Â’zam” ise, – Zâlim yönetimlere kılıçla isyan etmeyi farz kabul eden görüşüyle, önderi olarak gösterilen günümüz “Ehl-i Sünnet vel Cemaat” itikadından,

ayrılmaktalardı.[12] Akabinde verdiği fetvalar ile sürekli olarak Ehl-i Beyt’e arka çıkan Aleviler’i[13] destekleyen Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit[14] de Halife Mansûr tarafından katledildi.[15]

Ayrıca bakınız: Emevîler, Hişam bin Abdülmelik, Emevîler devrinde Alevîler, Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî ve Abbâsîler devrinde Alevîler
Bâtınî Karmatîlik hakkındaki kişisel görüşleri

Bâtınî-Karmatîlik konusundaki görüşlerini ise HALLÂCI MÂNSUR isimli iki ciltlik eserinin birinci cildinde açıklıyor. Birinci cildin ilk elli sayfalık giriş kısmı Karmatîler’in kurdukları toplumcu sistemin ne kadar başarılı olduğundan bahsetmektedir.[16]
Ayrıca bakınız: Bâtınîler, Karmatîler, Hallâc-ı Mansûr, Hurûfîler ve İsmâililer
Reenkarnasyon hakkındaki kişisel görüşleri

Kur’an-ı Kerîm’e göre reenkarnasyonun olası olduğunu ayetlerden örnekler vererek savunan Yaşar Nuri, buna inanmayanların ise bir tür tabuculuk içinde olduklarını söylüyor. Ona göre Kur’an-ı Kerîm reenkarnasyona mesnet olacak onlarca ayet barındırmaktadır. Süleyman Ateş’in Cennet ve Cehennem’i reenkarnasyon ile izah ettiğini söylüyor. Reenkarnasyonun müteşabih bir ahiret inancının bir tür yorumu ve işleyişi olduğunu da ekliyor.[17] İslam tarihinde reenkarnasyon konusu hakkındaki görüşlerini,
“ İslam düşünce tarihinde reenkarnasyonun kabulü çok eskilere gider. Ta ben şeyde inceledim bunu genişçe, Hallâc kitabımda. Hallâc’ın bağlı olduğu Karmatî ekol ve İhvan-ı Safa risaleleri, o beş cilt kitapta, ki insanlık tarihinin fikir mirası bakımından devlerindendir. Orada incelenmiştir, kabul edilir. Ama bugünkü insanlar da bunu yeniden ele almalıdır. Çünkü, Dünya’da çok ciddi bir konudur reenkarnasyon meselesi. Bir Hint tenasühü ile karıştırmayalım. Çünkü reenkarnasyona inananlarda ahiret inancı var, İki. Peşinen evet veya hayır demeyelim, bunun üzerinde düşünelim. Çünkü, Kur’an’da buna onay olarak alınacak İki düzine ayet var.[18] ”

olarak belirtiyor.
Kur’an-ı Kerîm’de reenkarnasyon

Kur’an bu Dünya’ya iki defa gelip üçüncü kez gelmek isteyip de kendilerine müsaade edilmeyenlerden bahsediyor ve onlara üçüncüyü gidemezsiniz dendiğini söylüyor. Fakat bu durumun herkes için bağlayıcı olmadığını belirtiyor. Ona göre, kimi bir kez gelir adam gibi yaşar ve tekâmülünü tamamlar. İçlerinde Süleyman Ateş’in de bulunduğu birçok tefsir aliminin müteşâbih olan Cennet-Cehennem gibi kavramların açılımını reenkarnasyonla verdiklerini kuvvetle yineliyor. Bununla beraber, Kur’an-ı Kerîm’in böyle ayrıntılar vermediğini de ekliyor. Fakat, ona göre insan tekâmülünü bir şekilde tamamlamaya mecburdur. Reenkarnasyonun da bu tekâmülü tamamlamanın yollarından biri değil, yegâne yolu olduğunu vurguluyor.
“ Bana göre, yanılmıyorsam reenkarnasyon hayatın en mühim realitelerinden biridir. Reenkarnasyonsuz hayatı da, dini de, hiç bir şeyi izah edemezsiniz… Ben bundan önceki hayatımda mesela kumandanmışım, üç tane de hanımım varmış… Zaten reenkarnasyon yoluyla Cennet ve Cehennem’i yaşıyor insan, Dünya’da yaşıyor bir nevi. Ama bir de büyük kıyamet koptuktan sonra, artık gelip gitmek falan o her şey bitecek, o zaman ne olacak? İşte orada da bir Cennet ve Cehennem söz konusu. O ayrı bir iştir. Onun hakkında bizim hiçbir bilgimiz yok. Ne vakti hakkında bilgimiz var, ne nasıllığı hakında bir bilgimiz var. Allah orada hepimizin yardımcısı olsun. Ama o da olacak. Büyük hesap, büyük mizan, büyük kıyamet. Yalnız İslam bilginleri Cennet ve Cehennem’in şu anda mevcut olduğunu ve işlemekte olduğunu söylüyor. Nasıl işliyor bu? İşte reenkarnasyon yoluyla.[19] ”

diyor.
Ahiret inancı ve reenkarnasyon

Yaşar Nuri, bu konudaki görüşlerini
“ Şimdi dinlerin getirdiği ahiret inancı, ahiret inancı olmadan din olur mu? Niçin? Çünkü omurgadır. Omurgadır. Ahiret inancı karmanın bir başka ifadesidir. İşte reenkarnasyon var mı? Yok mu? Efendim, bunlar işin müteşâbih tarafı. Ahiret inancı olmadan din de olmaz, hayat da olmaz, insanlık da olmaz. O olacak. Ha onun izahı. O bir reenkarnasyon sistemiyle mi yürüyor? Nasıl? O ayrı, onu tartışın konuşun. Dolayısıyla kimse kötülüğe kötülükle mukabele ederek bir meziyet işlediğini zannetmesin. Ben reenkarnasyonun, hüküm vermiyorum, dedim ya müteşâbih bir alandır, ahiret inancı iman olarak korunmalıdır, müteşâbih açıklamaları ayrı bir dava. Ben reenkarnasyonun, büyük dinlerdeki ahiret inancının bir işleyişi olduğunu düşünüyorum. Ve hayatın en muhteşem gerçeklerinden biridir bana göre reenkarnasyon.[20] ”

şeklinde dile getiriyor.

Kitapları

   Kur’an’ı Tanıyor musunuz? (O’nu hiç okudunuz mu?)
   Din Maskeli Allah Düşmanlığı “Şirk” ve Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi: “Deizm”
   Allah ile Aldatmak
   Türkiye’ye Mektuplar
   Asr-ı Saadet Şehitleri
   Kur’an’ı Anlamaya Doğru
   400 Soruda İslam
   Ehl-i Beyt’in Annesi Hazreti Fatıma
   Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
   Kur’an-ı Kerim Meali (Surelerin İniş Sırasına Göre)
   Kur’an Açısından Küresel Afetler
   Kur’an’ın Öğrettiği Dualar
   Atatürk’ten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni)
   Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası
   Anadilde İbadet Meselesi Çiğnenen Bir Kitlesel Hakkın Savunulması
   Kur’an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)
   Cevap Veriyorum 1 (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)
   Cevap Veriyorum 2 (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)
   İslam Nasıl Yozlaştırıldı Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid’atlar
   Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar)
   Kur’an’ın Temel Kavramları
   Kur’anın Temel Buyrukları (Emirler ve Yasaklar)
   Kur’an’daki İslam
   Fatiha Suresi Tefsiri
   Kur’an Verileri Açısından Laiklik
   Tasavvuf ve Tarikatlar (İslam Mistisizmi) – 2 Cilt
   Kendi Dilinden Hz.Muhammed
   Ses Bir Gün Yankılanır
   Konferanslarım (Bir İmanın Destanlaşması)
   Halkın Diliyle Yaşar Nuri
   Halkın Şiirlerinde Yaşar Nuri Öztürk
   Halkın Yükselişi Hareketi   Tarihi Boyunca Bektaşilik
   Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar
   Mevlana ve İnsan
   Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf
   Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış
   Asrı Saadetin Büyük Kadınları
   Yeniden Yapılanmak Kur’an’a Dönüş
   Din ve Fıtrat (Yaratılış)
   Çıplak Uyarı
   Kur’an Açısından Küresel Afetler
   Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Azam Ebu Hanife
   İmamı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya)
   Kur’an’ın Yarattığı Mucize Devrimler
   İnsanlığı Kemiren İhanet DİNCİLİK (Zulümleriyle Dini Kirletenlerin Tarihi)
   Maun Suresi Böyle Buyurdu (Din Maskeli Zulme Tanrı’nın Vuruşu)
   Enel Hak İsyanı Hallâc-ı Mansur (Darağacında Miraç) – 2 Cilt
   Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmamı Azam Ebu Hanife (Esas Fikirleri Gölgelenen Önder)
   Kur’an-ı Kerim’de Lanetlenen Soy
   Emevî Dinciliğine Karşı Mücadelenin Öncüsü Ebu Zer
   Kur’an Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar
   Tanrı’dan Başka İnsanüstü Tanımayan İnanç Deizm
   Ehlibeytin Annesi Hz.Fâtıma
   Türkiye’ye Mektuplar
   Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun (Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu)
   Kur’an Verilerine Göre Kötülük Toplumu
   Kur’an-ı Kerim’de Lanetlenen Soy
   İslam’da Büyük Günahlar
   Kur’an Penceresinden Özgürlük ve İsyan
   The Eye of The Heart
   Büyük Türk Mutasavvıfı Muhammed Tevfîk Bosnevî
   Kuşadalı İbrahim Halvetî (İslam Düşüncesinde Bir Dönüm Noktası)
   Kur’an’ı Anlamaya Doğru


Yaşar Nuri Öztürk Fotograflari

Author: Raşit Tunca