Hatim Duası – Arapçası ve Türkçe Okunuşu ve Türkçe Meali

Hatim Duası – Arapçası ve Türkçe Okunuşu ve Türkçe Meali

Merhabalar arkadaşlar bu yazımda sizlere Kuran-ı Kerim’i hatmettikten sonra edilen hatim duasının Arapça yazılışını,Arapça okunuşunu ve Türkçe mealini paylaşacağım.Umarım faydalı olur.Herkese iyi ilimler dilerim.


Hatim Duası Arapçasının Türkçe Okunuşu :

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.Vel-‘âkibetü lil-müttekîn.Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în.Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.Ve fil-kabri mûnisâ.Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.Ve ilel-cenneti rafîkâ.Ve minennâri sitran ve hicâbâ.Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.Allâhümme tahhir kulûbenâ.Vestur ‘uyûbenâ.Veşfi merdânâ.Vekdi duyûnenâ.Ve beyyid vücûhenâ.Verfa’ deracâtina.Verham âbâenâ.Veğfir ümmehâtinâ.Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.Ve şeddid şemle a’dâina.Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Hatim Duası Türkçe Meali :

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a, (iyi) sonuç müttekilere mahsustur. Zalimlerden başkasına husumet yoktur, Salat-ü selam, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’ın, alinin ve ashabının üzerine olsun. Ey Yüce Rabbimiz! (Okunan şu hatmi) bizden kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla İşiten, layıkıyla bilen sensin. Ey Mevlamız! Tevbemizi kabul eyle, Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve hakkıyla esirgeyen sensin, ya Rabbi! Bize hidayet eyle, hakka ve doğru yola ulaşmaya muvaffak eyle. Kur’an-ı Kerim’in bereketi ve Peygamber (-i ahır zaman) hürmetine (duamızı kabul eyle)! Ey Kerim ve Rahim olan (Rabbimiz)! Günahlarımızı fazlın ve kereminle bağışlayan Allahımız! Bizi Kur’an-ın zineti ile süsle. Kur’an’ın kerametini ikram eyle. Kur’an’ın şerefiyle yücelt, bize Kur’an-ın hil’atini giydir. Bizi Kur’an’ın şefaati ile cennetle şereflendir. Dünyanın her belasından ve ahiret azablarından Kur’an-ı Kerim hürmetine bize afiyet ihsan eyle. Ey esirgeyen ve merhamet eden (Rabbimiz)! Muhammed ümmetinin hepsini rahmetine eriştir. Ey Allah’ım! Kur’an’ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi ve sırat üzerinde bir nur kıl. Cennete ulaşıncaya kadar refikimiz; ateşten perde, hayırların tamamına delil ve önder kıl. Ey Kerim olan (Halikımız)! Fazlınla (duamızı kabul buyur). Ey Yüce Allah’ım! Bizi Kur’an-ın önderliği ile hidayete ulaştır, ateşlerden koru, Kur’an-ın fazileti ile, derecelerimizi yücelt, Kur’an-ın okunması sebebiyle, kusurlarımızı örtüver. Ey Yüce Allahım! Duamızı kabul buyur! Ya Allah! Kalblerimizi pak eyle, ayıplarımızı setreyle, hastalarımıza şifa ver, borçlarımıza ödeme (kolaylığı) ihsan eyle. Yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yücelt, atalarımıza rahmet, analarımıza mağfiret eyle. Dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle. Düşmanlarımızın toparlanmasına perişanlık ver. Ehlimizi, mallarımızı, şehirlerimizi afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı (doğru yolda) sabit kıl ve inkarcı topluluklara karşı bize yardım eyle. Kur’an’ı ‘Azim’in hurmetine dileklerimizi kabul eyle). Ya İlahi! Okuduğumuz hatmin sevabını ve nurunu evvela, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sallellah-ü aleyh-i ve sellem)’nın ruhuna, bütün enbiyanın ruhlarına eriştiriver. Allah’ın rahmeti, selamı ve rızası onların tamamı üzerine ve bu zatların hanedanı, çocukları, hanımları, ashabı ve onlara tabi olanların ruhları ile onların zürriyetlerinin hepsi üzerine olsun. Bir de babalarımızın, analarımızın, erkek ve kız kardeşlerimizin, evladımızın, akrabamızın, sevdiklerimizin, sadık dostlarımızın, hocalarımızın ve üstadlarımızın hocalarının, meşayihlerimizin, üzerimizde hakları bulunan kimselerin, erkek ve kadın mü’minlerden hayatta olan ve vefat etmiş bulunan kimselerin ruhlarına rahmet ve selamet ihsan eyle! Ya Rabbi! Bizler dahi merhumların halleriyle hallendiğimiz vakitte, bizlere selamet-i iman nasibi müyesser eyle. Nefeslerimiz tükenip vadelerimiz geldiği zaman, ol kelime-i münciye-i mübareke ki buyurun, “Eşhedü El-La İlahe İllellah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühu Ve Rasulüh”diyerek çene kapamak nasip eyle. İki cihanımızı da mamur eyle. Her türlü musibetten bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi! Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı mağfiret eyle. Hatalarımızı mahfeyle. Ayıplarımızı setreyle. Aşkını muhabbetini feyzini, bereketini, rahmetini hikmetini, sevgini ve korkunu gönlümüze kalbimize sen yağdır ya Rabbi! Ya Rabbi! Bizler sana nasıl dua edeceğimiz bilemiyoruz, Ya Rabbi! Bizler seni asla meth-ü sena edemiyoruz. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Hazret-i Peygamberimiz sallellah-ü aleyh-i ve sellem sana nasıl dua ettiyse öyle dua ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi! Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın düşkünlüğünden, fakirlikten, cimrilikten, borçlu düşmekten, gururdan, kibirden, riyadan, nemimeden (laf taşımaktan), hasetten, iftiradan, iftiraya düşmekten, kötü ahlaktan, ağlamayan-ürpermeyen kalpten, gözden, gönülden, büyük küçük bütün günahlardan, gizli aşikar bilip bilemediğimiz bütün şirklerden, gecenin karanlığından, fayda vermeyen ilimden ve aklımıza gelmeyen bütün çirkin işlerden sana sığınıyoruz. Nefsimizi ve neslimizi sen muhafaza buyur ya Rabbi! Ya Rabbi! Dünyanın her bir köşesinde özellikle, İslam ülkeleründe ve Türkiyemizde acı ve açlık çeken müslümanlara sen imdad eyle. Devletimizi vatanımızı sen koru. Beşeriyyeti iman nuru ile münevver eyle ya Rabbi! Ey hacetleri eda, duaları kabul eden ve esirgeyenlerin en merhametlisi bulunan (Rabbimiz)! Bizim dileklerimizi de kabul buyur. Selam peygamberler üzerine; Hamd, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın üzerine olsun!

Hatim Duası Arapça Yazılışı :

Arapça-Latin-Türkçe Hatim Dûasıبسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين , ياربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ، وتب علينا يامولينا انك انت التواب الرحيم , واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم , ببركة ختم القران العظيم , وبحرمة من ارسلته رحمة للعالمين , واعف عنا يا كريم , واغف عنا يارحيم , واغفرلنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يااكرم الاكرمين , اللهم زينا بزينة القران , واكرمنا بكرامة القران , وشرفنا بشرافة القران , والبسنا بخلعة القران , وادخلنا الجنة بشفاعة القران , وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة بحرمة القران , اللهم اجعل القران لنا فى الدنيا قرينا , وفى القبر مونسا , وفى القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا , والى الجنة رفيقا , ومن النار سترا وحجابا , والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يااكرم الاكرمين وياارحم الراحمين

Okunuşu (Latin)

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Allâhümme rabbenâ yâ rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semiul alim. Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entet tevvâbür rahim. Vehdina ve veffiknâ ilel hakkı ve ilâ sıratın müstakıym. Bi bereketi hatmil Kur’ânil azim. Va’fü annâ yâ kerim. Vagfir Ienâ zünübenâ bi fadlike ve keremike yâ ekremel ekremin ve yâ erhamer rahimin. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ecmaıyn.

Türkçe

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile

Ey rahmeti bol, mağrifet ve ihsanı sonsuz olan Rabbimiz bize islâm gibi bir din Kur’ân gibi bir kitap ihsan ettin. Sana sonsuz şükürler olsun, bizi hidâyetinden, inayetinden ayırma yâ Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin habibin Muhammed Mustafa (S.A.V.) hürmetine cümlemize affınla muamele eyle; Yüzlerimizin karasına bakma nar-ı cehennemde yakma, sen Rahimsin, Kerimsin, bizleri dünya ve âhirette mes’ud eyle yâ Rabbi. Burada âcizane tilâvet eylediğimiz Kur’ân-ı azimüş-şanı (okunan Hatmi şerifi) lutfen ve keremen kabule şayan eyle yâ Rabbi. Hâsıl olan ecir ve sevapları evvelen ve bizzât Kâinatın efendisi, insü cinnin nebisi iki cihan serveri Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) efendimizin mübarek, muazzez lâtif, şerif, nazif ruh-u saadetlerine fâkirane ve âcizâne hediyye eyledik vâsıleyle yâ Rabbi. Ruh-u Resul-i kibriyayı hepimizden ve bütün geçmişlerimizden razı eyle, yüce şefaâtlerine onları ve cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi. Peygamberimizin vasıtalarıyla bütün Peygamberâni izamın mukaddes ruhlarına, alü ezvaci tahirat, eshâbı güzin ridvanullahi Teâlâ aleyhim ecmaın – hazretiyle tabiin tebevvût tabiî, eimme-i dini mübin, müfessirîn. Muhaddisın ulemâ-i âmilîn, sulehâi salihîn, meşayihi vâsilin, Kurrâ-i kâmilin huffazitullâh ve Cemii hamelei Kur’an ve bilcümle sehidlerimiz ile bütün ehli imanın ervahine; ve Alelhusus cemiyet sahibinin usulü furu’abâ ü ecdad ve akrabai teallukâtından olup ahirete irtihal etmiş olan ehli imanın ruhlarına (Hâsseten (*) in ruhuna hediyye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbi. Okunan Kur’ân-ı azimüşşanın nuriyle kabirlerini pürnur, makamlarını Cennet eyle; şefaati Kur’ana ve şefaati peygambere onları ve cümlemizi nail eyle yâ Rabbi. İşbu meclise uzaktan yakından teşrif edip amin diyen ve Cemaati müsliminin dahi ana-baba-kardeş ve bütün akrabai teallukâtımızdan âhirete intikal etmiş müminlerin ruhlarını bu Kur’an sofrasından hissedar eyle yâ Rabbi. Cümlesinin kabirleri nur olsun, makamları Cennet olsun. Amin diyenlerden Allah razı olsun. Bizler de bir gün şu isimlerini rahmet ile andığımız müslüman kardeşlerimiz gibi âhiret yolculuğuna çıktığı¬mızda son sözlerimizi Kelimei tevhid ve Kur’ân-ı mecideyle, dahi dil¬lerimiz Allah, Allah diye zikrederek gözlerimiz cenneti âlâ ve cemali Muhammed Mustafa’ya hayran olarak az ağrı, âşân ölüm ve imânı kâmil ile çene kapamak cümlemize nasib ve müyesser eyle yâ Rabbi. Ya ilâhi bizden önce ahirete gidenlerin hallerinden ibret alarak ölü¬me hazırlanma idrâkini bizlere nasib eyle, yarabbi bizi gaflet uyku¬sundan uyandır; dünyanın kirleriyle kararmış olan kalplerimizi iman, Kur’ân nuriyle nurlandır yâ Rabbi. Yâ erhamerrâhimin. İslâm dinini nursatınla telyid eyle ve beşeriyeti iman nuriyle tenvir eyle yâ Rab¬bi. Biz müslümanları daima aziz ve mensur, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle yâ Rabbi. Görünür, görünmez kazalardan güç yetmez ve takat yetişmez belâlardan, hususan düşman istilasından güzel vatanımızı lutfunla muhafaza eyle yâ Rabbi. Devletimizi, milletimizi payidar eyle. Ordularımızı daima mensur ve muzaffer eyleyip dini mübin:i islâma hadim eyle yâ Rabbi. Yâ Rab! Bin küsur senedir di¬nine hizmet etmiş islâmın bayraktarlığını yapmış olan bu necip mil¬leti bu şereften ayırma; bizi bu kudsi hizmetten ayırmak isteyenleri kahru perişan eyle yâ Rabbi. Yâ Rabbelâlemin! Hasta olan mümin¬lere şifalar ver. Dertli olanlara devalar keremeyle. Borçlu olanlara eda¬lar nasib eyle, nâmurad olanları bermurad, nâşâd olan ümmeti Mu-hammed’i en yakın zamanda handan ü şâdan eyle yâ Rabbi. Bu Hatmi Şerifin okunmasına sebeb olanları iki cihanda aziz eyle. Cen¬net ve Cemalinle bütün geçmişlerini ve cümlemizi şeref yâdeyle yâ Rabbi. dualarımızı Kâ’bei muazzama ve Ravzai Mutahharada yapı¬lan dualara ilhak ile müstecabeyle yâ Rabbi. Amin Amin bi hür¬meti Tâhâ ve Yasin. Velhamdülillâhi Rabbilâlemin.

Author: Raşit Tunca