Esma-ül Hüsnanın Zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

Esma-ül Hüsnanın Zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116
ya Semi = 180 ya Müta’âlî= 551
ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170
ya Bâtın= 62 ya Adl= 104
ya Rahîm= 258 ya Metin= 500
ya Basîr= 302 ya Berr= 202
ya Vekîl= 66 y a Selâm= 131
ya Vâli= 47 ya Latif= 129
ya Melik= 90 ya Veli= 46
ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409

ya Mu’min= 137 ya Mubdî’= 56
ya Habîr= 812 ya Ra’ûf= 287
ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206
ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286
ya Muheymin= 145 ya Mu’îd= 124
ya Halîm= 88 ya Maliku’l-Mülk= 212
ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662
ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526
ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68
ya Azîm= 1020 Zu’l-Celâli ve’l-İkram= 1100

ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998
ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156
ya Mumît= 490 ya Gani= 1060
ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281
ya Bâri’= 214 ya Mukît= 550
ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14
ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100
ya Câmi’= 114 ya Kahhâr= 306
ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80
ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48

ya Mâni’=161 ya Rakîb= 312
ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134
ya Celîl= 73 ya Nûr= 256
ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150
ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55
ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305
ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20
ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903
ya Nâfi’= 201 ya Vâsi’= 137
ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744

ya Bedî’= 86 ya Mecîd= 57
ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37
ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514
ya Mukaddim= 184 ya Mu’izz= 117
ya Bâkî= 113 ya Bâ’is= 573
ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801
ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298
ya Mu’ahhir= 847 ya Muzill= 770
ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319
ya Râfi’= 351 ya Zâhir= 1106
Online Ebced Hesaplama (İsmini gir ebced değerini öğren)
Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri
İsimlerin ebced değerleri ve hesapları
İsimle ebced (Cifir) hesabı nasıl yapılır?

Zât-ı İlâhiyeye Delâlet Eden İsimler:

Allah: Vacibü’l-Vücud, O’nun zâtî ismi
Rab: Terbiye edip yetiştiren, sahip olan
Melik: Her şeyin mâliki
Kuddûs: Kusurdan münezzeh olan
Selâm: Selâmet veren
Mü’min: Güven veren/vaad eden
Müheymin: Görüp gözeten
Azîz: Yegâne galip
Cebbâr: İradesini, azametini gösteren
Mütekebbir: Büyüklüğünü izhar buyuran
Alî: En yüce
Zâhir: Varlığı ayândan ayân
Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen
Kebîr: Ululardan ulu olan
Celîl: Azametiyle başdöndüren
Mecîd: Çok şanlı
Hak: Bizzat var olan
Metîn: Her şeye güç yetiren
Vâcid: Dilediği her şeyi bulan
Mâcid: Şanlı, namlı
Samed: Herkesin muhtaç olduğu bir müstağni
Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan
Âhir: Varlığının sonu olmayan
Müteâlî: Zâtî ulviyet sahibi
Ganî: Her şeyden müstağni
Nur: Işık kaynağı olan
Vâris: Her şeyin nihâî tek sahibi olan
Zü’l-celâli ve’l-ikrâm: Celâl ve ikram sahibi
Rakîb: Gözleyip, kontrol eden
Bâkî: Fena bulmayan
Hamîd: Övgüye layık olan
Vâhid: Her şeyiyle bölünmez bir tek

Evsâf-ı Sübhâniyeye Dayanan İsimler:

Hayy: Ebedî hayat sahibi olan
Şekûr: İyiliklere karşılık veren
Kahhâr: Kahrolacakları kahreden
Kâhir: Kahredici
Muktedir: Her şeye güç yetiren
Kavî: Her şeye gücü yeten
Kâdir: Her şeye gücü yeten
Rahmân: Engin rahmet sahibi
Rahîm: Rahmeti bol
Kerîm: İyilik ve ikramda bulunan
Gaffâr: Günahları yarlıgayan
Gafûr: Her günahı yarlıgayan
Vedûd: Seven ve sevilen
Raûf: Çok şefkatli
Halîm: Hilm ile muamele eden
Berr: İyilik eden
Sabûr: Çok sabırlı
Alîm: Her şeyi bilen
Habîr: Her şeyden haberdar
Muhsî: Her şeyi teferruatıyla ta’dat edip bilen
Hakîm: Her şeyi yerli yerinde vaz’eden
Şehîd: Her şeyi ra’ye’l-ayn bilen
Semî’: Her şeyi işiten
Basîr: Herşeyi gören
Afüvv: Günahları affeden

Ef’âl-i İlâhiyeye Delalet Eden İsimler:

Mübdi’: İlk yaratan
Vekîl: Güvenilip dayanılan
Bâis: Ölümden sonra dirilten
Mücîb: Dualara icabet eden
Vâsi’: İlm ü rahmetiyle her şeyi kuşatan
Hasîb: Her şeye yeten
Muğîs: Ekstradan yardımda bulunan
Hafîz: Koruyup kollayan
Hâlık: Her şeyi temelden yaratan
Bârî: Örneği kendine ait Yaratıcı
Musavvir: Şekil ve suret veren
Rezzâk: Gıdaları yaratıp lütfeden
Vehhâb: Bol bol hibede bulunan
Fettâh: Hayır kapılarını açan
Kâbız: Kabzeden, can alan
Bâsıt: Genişletilecekleri genişleten
Hâfıd: İstediğini alçaltan
Râfi’: Yücelten, yükselten
Muizz: Aziz kılan
Müzill: Zelil kılan
Hakem: Her şeyi hall ü fasl eden
Adl: Mutlak âdil
Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören gözeten
Muîd: Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren
Muhyî: Hayatı veren
Mümît: Ölümü yaratan
Velî: Dost ve yardımcı
Tevvâb: Tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran
Müntakim: Suçluları tecziye eden
Muksit: Adaletle hükmeden
Câmi’: Herkesi toplayıp bir araya getiren
Muğnî: Zenginlik bahşeden
Mâni’: İstemediği şeyleri vermeyen
Dârr: Zararları yaratan
Nâfi’: Faideli şeyler veren
Hâdî: Hidayete erdiren
Bedî’: Eşi, benzeri olmayan şeyler yaratan
Reşîd: Doğru noktaya ulaştıran
Kayyûm: Kendi kendine kaim olan
Mâlikü’l-Mülk: Mülkün tek sahibi
Muahhir: Geriye bırakan
Mukaddim: Öne alan, öne çıkaran
Mukît: Gıda veren, bakıp koruyan
Vâlî: Kâinatları idare eden

İsimlerin Esasları:

Hayy: Ebedî hayat sahibi olan
Alîm: Her şeyi bilen
Mürîd: İrade eden, dileyen
Mütekellim: Konuşan
Kâdir: Her şeye gücü yeten
Cevâd: İhsanda bulunan, cömertlik yapan
Muksit: Adaletle hükmeden

Esmâ-i Celâliye:

Kebîr: Ululardan ulu olan
Azîz: Yegâne galip
Azîm: En büyük ve ulu
Celîl: Azametli tecelli sahibi
Mâcid: Şanlı, namlı
Mümît: Ölümü yaratan
Dârr: Zararları yaratan
Müntakim: Suçluları tecziye eden

Esmâ-i Cemâliye:

Rahîm: Rahmeti bol
Selâm: Selamet veren
Muhyî: Hayatı veren
Mü’min: Güven veren/vaad eden
Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören gözeten
Rezzak: Gıdaları yaratıp lütfeden
Hallâk: Her şeyi yaratan
Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan
Âhir: Varlığının sonu olmayan
Zâhir: Varlığı ayândan ayân
Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen
Karîb: Yakın

Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

Allah’ın isimleri ya da Allah’ın 99 ismi , İslam toplumunda, Kur’an ve hadislerde Allah ’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah ‘ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.

Author: Raşit Tunca